Posts

2019 ուս տարի ամփոփում

Image
Նախագծեր
Անգլերենից ունեմ թարգմանություներ
Հայոց լեզվից ունեմ տարբեր լեզվով  առակներից հայերեն թարգմանություն
Նաև վարպետ Դավիթի հետ անում ենք նախագիծ պատրաստում ենք տարբեր տեսակի իրեր որը ապագայում կցուցադրենք։Մի փոքր ֆոտոպատում  Բառարանաըթերացում

Ա՛նց կացա՜ն…
Օրերս թռան, ա՛նց կացա՜ն.
Ախ ու վախով, դարդերով
Սիրտըս կերա՜ն, ա՛նց կացա՜ն։ Դարդ-վիշտ
Վախ-սարսափ
Կացան-գնալ
Օր-Գիշեր-ցերեկ
Սիրտ-Զգացմունք

Ուսումնական առաջին և երկրորդ շրջանների ամփոփիչ հաշվետվություն

Հայոցլեզուգրականություն-նախագիծ ։ԹարգմանելեմառակներՀայերենից-ռուսերեն- անգլերեն
Անգլերեն-Անգլերենիցչունեմնախագծեր Պատմություն- Պատմությունից մասնակցելեմհինԵրևաննախագծին։
Էկոլոգիա - Նախագծերիցունեմաղբիհարցը, գերեզմաններիհարցը և ավտոմեքենաների հարցը:Նաև ուզումեմնշելորընկերՀասմիկիհետգնացելեմտարբերվայրեր։
Ճամփորդություններիցմասնակցմելեմ <<Ասպետ>> ռազմամարզականճամբարին։
Բայցոտքիսկոտրվածքիպատճառով բացակայել եմ որոշակի ճամբարներից։ Շնորհակալություն։

May Gathering

I like fantasy, comedy and historical genre films. I like to watch films made my the Marvel Studios because they have a high rating and they also have a very high quality story.
ՁյունանուշկամՁյունանուշիկամանորյահեքիաթայինաղջկակամաղջնակիկերպար։ՀամարվումէՁմեռՊապիթոռնուհինևօգնականը։
ԱռաջինանգամՁմեռՊապըևՁյունանուշըհամատեղհանդեսենեկել1937թվականին՝ՄոսկվայիՄիություններիտանը։Ըստռուսականբանահյուսության, Ձյունանուշըծնվելկամառաջացելէձյունից։ԻսկզբանեՁյունանուշիկերպարըիհայտէեկելռուսազգագրագետևբանահավաքԱլեքսանդրԱֆանասևիաշխատություններում, այնուհետևռուսդրամատուրգԱլեքսանդրՕստրովսկու «Ձյունանուշը» դրամայում, որիհիմանվրառուսկոմպոզիտորՆիկոլայՌիմսկի-Կորսակովըստեղծելէիրհայտնի«Ձյունանուշիկը»օպերան:Երեխաներիկողմիցսիրվածհեքիաթայինկերպարներիցէևհաճախ, ամանորյատոնականհանդիսություններինհանդեսէ

Սանտա Կլաուս

Սանտա Կլաուսի նախատիպն է համարվում համաքրիստոնեական սուրբ Սուրբ Նիկողայոս Զմյուռնացին (թարմանաբար Սանտա նշանակում է «սուրբ», իսկ Կլաուս՝ «Նիկողայոսը հայտնի էր իր բարեգործություններով. երեխա ունեցող աղքատ մարդկանց տալիս էր օգնություն նվերի տեսքով [1]: Սկզբնապես եվրոպական երկրներում ընդունված էր դեկտեմբերի 6-ին՝ եկեղեցական օրացույցով Սուրբ Նիկոլայի օրը, երեխաներին տալ նվերներ նրա անունից: Սակայն Ռեֆորմացիայի դարաշրջանում, երբ հավանություն չէին տալիս սրբերի երկրպագությանը, Գերմանիայում և սահմանակից երկրներում այն անձը, որը բաժանում էր նվերներ, դառնում էր մանուկ Քրիստոսը, իսկ նրա ծննդյան օրը դեկտեմբերի 6-ից տեղափոխվեց և դարձավ դեկտեմբերի 24-ը, որը սուրբծննդյան տոնավաճառի ժամանակն էր: Հակառեֆորմացիայի ժամանակաշրջանում նորից սկսեցին նվերները երեխաներին տալ Սուրբ Նիկողայոսի անունից, սակայն սա տեղի էր ունենում արդեն դեկտեմբերի վերջերին՝ Սուրբ ծննդին: Բայց որոշ Եվրոպական երկրներում դեռ ուժի մեջ են մնում ավելի հին սովորույթները: Այդպես, Հոլանդիայում, որտեղ Սուրբ Նիկողայոսի անունը հնչում է որպես…

Հայոց լեզու Գրականություն

հայոց լեզու
Է
1)Ամենաեական,քրիատոնեություն,երբևիցե,ինչևէ
2)Հնէաբան,պատնեշ,չեինք,առէջաթել
3)Եղերեգ,ափեափ,չենք,լայնէկրան
4)Դողէրոցք,Հրազդանհէկ,չէի,անէ


2. Ե
1)Անեզր,խուռներամ,երբևէ,նախօրե,
2)Նրբերշիկ,լայնեզր,լուսերես,անէացում
3)բազմերանգ,օրստօրե,հրեշ,դողէրոցք
4)Ինևիցե,եղերերգ,գեղուղեշ,եներկբա

3. Օ
1)Անօրեն,տնօրինություն,օրըստօրե,օրորել
2)Մեղմորեն,մեղմօրոր,միջօրեական,քառորդ
3)Առօրեական,աշխարհազոր,հօգուտ,հոդս ցնդել
4)ապօրինի,նախօրե,վաղօրօք,հանրօգուտ

4.
1)Հնորյա,փայտոջա,միջօրեական,օրեցօր
2)Նախօրոք,աշխարհազոր,ազգօգուտ,գիշերօթիկ
3)Հանապազորդ,անօթևան,թաղծօրոր,ականջօղ
4)հանապազօր,առօրյա,անօրինություն,ոսկեզօծ

5.
1)Արագոտն,պնդօղակ,հոտնկայս,հրանոթ
2)Քնքշօրոր,հնգորյակ,վաղորդյան,նրբորեն
3)Հանրօգուտ,անորակ,հատօրյակ,հանապազօր
4)Հանապազորդ,եռոտանի,կրծոսկր,լացուկած

6.Ը
1)Խոչընդոտ,անընտել,ակնթռթ,մթնկա
2)Կորնթաց,որոտընդոստ,առընթեր,սրընթց
3)Օրըստօրե,հյուրընկալ,գահընկեց,անընդմեջ
4)Ինքըստինքյան,լուսնկա,ճեպընթաց,մերթընդմերթ

7.Եվ
1)Թեթևոտ,հոգեվորդի,գոտևորել,եղրևանի
2)Սերկևիլ,հևք,կարևոր,հետևակ
3)Որևե,հոգևոր,հո…